Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-02-18
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Universitetets årsredovisning:
Lunds universitet större än någonsin

Lunds universitet tar emot fler studenter än någonsin. Sammanlagt var 41 000 personer inskrivna vid lärosätet förra året. Det visar den årsredovisning som universitetsstyrelsen nu skickar till regeringen. Siffrorna visar också på ett underskott i universitetets budget.

Under förra året fortsatte grundutbildningen att öka i omfattning för tredje året i rad. Antalet helårsstudenter ökade med 1300 vilket kan jämföras med 2002 och 2001 då samma siffror var 2000 respektive 660 helårsstudenter. Sammanlagt är 41 000 individer inskrivna vid universitetet vilket motsvaras av 27 150 helårsstudenter. Men trots att universitetet uppfyller sitt utbildningsuppdrag går grundutbildningen med en förlust på 31 miljoner kronor.
Lunds universitet har ett sammanlagt underskott på 63 miljoner kronor. Siffran, som ska ses mot universitetets totala omslutning på närmare 5 miljarder kronor, innebär att en trend av stadigt förbättrade resultat har brutits. Men eftersom det sammanlagda myndighetskapitalet ligger på 620 miljoner kronor är universitetets ekonomi, trots underskottet, sund i botten.
Forskningssidan brottas med ett underskott på 32 miljoner kronor och detta beror delvis på att de externa intäkterna i form av bidrag inte har ökat i samma takt som tidigare år. Mellan 2002 och 2003 ökade bidragsintäkterna till forskningen bara med fyra procent vilket ska jämföras med 2001-2002 då motsvarande siffra var nio procent. Mest känsliga för förändringar i inflödet av externa bidragsintäkter är LTH, Medicinska fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten. Dessa fakulteter brottas nu med underskott på cirka 43, 28 respektive 19 miljoner kronor.
Universitetets totala kostnader uppgår till nästan fem miljarder kronor vilket är en ökning med knappt sex procent jämfört med 2002. Den största procentuella ökningen avser lokalkostnaderna som har ökat med nio procent eller 57 miljoner kronor. Lokalkostnadernas andel i den totala verksamheten är idag 13 procent. Ökningen beror på att flera stora byggprojekt nu står klara.
Detta har lett till hyreshöjningar men också ökade kostnader för tomma lokaler i samband med omflyttningar.
Ytterligare en viktig orsak till universitetets underskott är de ökade personalkostnaderna som inte kompenserades fullt ut i den statliga pris- och löneomräkningen. Personalens löner ökade med sex procent och står därmed för mer än 60 procent av universitetets totala kostnader.
I en kommentar säger rektor Göran Bexell att universitetet i många avseenden har lyckats mycket väl med verksamheten under det gångna året. Inte minst är det glädjande att Lunds universitet är så attraktivt när det gäller att rekrytera studenter. Den ekonomiska utvecklingen fordrar dock uppmärksamhet. Framförallt inger forskningsfinansieringen från stiftelser och andra externa finansiärer viss oro.
____________________________________________________________________________
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-02-18