Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-03-04
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Lunds universitet vill
diskutera nya betyg

I dagarna läggs ett förslag fram om hur den svenska högskolans betygs- och examenssystem kan förändras bl.a. för att uppnå målen i den så kallade Bolognadeklarationen.
Lunds universitet ska yttra sig över förslaget, men satsar först på information och seminarier för att få en bred diskussion bland lärare och studenter.

Det ska bli enklare att studera i olika delar av Europa, att tillgodoräkna sig utländska universitetspoäng och att jämföra examina. Det är i alla fall målet för Bolognadeklarationen.
Bolognadeklarationen undertecknades av de europeiska länderna 1999. Sedan dess pågår det som brukar kallas Bolognaprocessen - en genomgång i varje land av examens- och betygssystem på grundutbildnings- och magisternivå för att anpassa dessa så att de lättare kan översättas och jämföras med andra länders.
- Vi tycker att det är viktigt att universitetet tar del i Bolognaprocessen på ett positivt sätt, och utnyttjar de möjligheter den erbjuder, säger Lunds universitets vice rektor Eva Åkesson, som arbetar med grundutbildningsfrågor i universitetsledningen och är ordförande i universitetets Bolognagrupp.
Ett problem är att många tycker att det är svårt att sätta sig in i Bolognaprocessens olika delar, fortsätter Eva Åkesson. Det vill universitetet ändra på genom att sprida kunskap om de viktigaste punkterna och få igång en bred diskussion.
Under våren arrangeras seminarier vid Lunds universitet, öppna för alla intresserade. Väl insatta personer, både inom och utanför universitet, bjuds in, och det blir tillfälle till diskussioner och frågor.
Det första seminariet hålls i Palaestra onsdagen den 10 mars kl 13.15-17.
Då koncentrerar man sig på ECTS, European Credit Transfer System - ett sjugradigt betygssystem som skapades för att det skulle bli enklare att tillgodoräkna sig utlandsstudier. Utbildningsminister Thomas Östros har deklarerat att han vill att systemet införs i Sverige, dock med möjlighet till undantag. Vid seminariet i Palaestra kommer man att diskutera vad en flergradig betygsskala kan innebära och informera om vad en ECTS Label är och vad som krävs för att erhålla den.
- I Sverige har vi av tradition velat ha så få grader som möjligt, och det finns invändningar mot en flergradig betygsskala från en del håll, bland annat är man rädd att det ska bidra till en ytligare inlärning. Personligen tror jag inte att det är en risk. Inlärningskvalitet handlar om hur professionella vi är som lärare, tror Eva Åkesson.
Ett seminarium den 5 april handlar om Bolognaprocessen i allmänhet och den svenska examensutredningen i synnerhet.
- Ett övergripande mål för Bolognadeklarationen är att öka rörligheten bland studenter i Europa och på det viset höja kvaliteten och göra högre utbildning tillgänglig för fler. Tanken är att ju fler högutbildade desto större konkurrenskraft och bättre tillväxt för Europa, säger Eva Åkesson.
Mer info: vice rektor Eva Åkesson, tel 046 - 222 38 82

Info och anmälan till seminariet: Annika Elvirsson tel 046 - 222 30 14.www.lu.se/info/bologna


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-03-04