Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-03-05
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Universitetets miljöarbete kritiseras

Universitetet kommer inte att uppfylla sina miljömål till år 2005. Dessutom är en del av målen formulerade så att de inte går att uppfylla. Det skriver en extern granskare av universitetets miljöarbete.

- Det lokala miljöarbetet går trögt, konstaterar universitetets miljöchef Kerstin Gustafsson. Men det finns ett ökat intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor, tycker hon. I höstas blev fem institutioner miljödiplomerade och nu i år väntas ytterligare 15 bli det. I den externa granskningen, som gjorts av revisorfirman Ernst & Young, rekommenderas universitetet att intensifiera miljödiplomeringen eftersom den skapar ett lokalt engagemang och intresse för miljöfrågor.

Ett av de grundläggande problemen i miljöarbetet vid Lunds universitet är att ledningen på olika nivåer varken avsätter tid eller pengar för att miljömålen ska uppnås, skriver de externa granskarna. Ett annat problem är den otydliga ansvarsfördelningen. Rektor Göran Bexell beslutade i januari i år om en ny delegationsordning för miljöarbetet. De externa granskarna menar att om denna delegationsordning ska få någon verkan måste den kompletteras med resurser och en modell för ekonomisk styrning inom ramen för områdenas verksamhet.

Granskarna konstaterar vidare att universitetet har satt upp alldeles för många miljömål och att en del av dessa är svåra att mäta.
- Den stora floran av policies och miljömål har lett till en bristande trovärdighet och en omöjlighet att prioritera, skriver granskarna. De rekommenderar universitetet att i förtid ersätta gällande mål och policy med nya styrdokument som gör det lättare att styra och följa upp målen. Granskarna menar också att det är viktigt att de nya målen även omfattar grundutbildningen och forskningen, som är Lunds universitets i särklass största bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Universitetets miljöchef Kerstin Gustafsson instämmer:
- Många av framtidens beslutsfattare utbildar sig här i Lund. De måste få med sig de kunskaper som krävs för att fatta bra beslut som gagnar en hållbar samhällsutveckling.

I en kommentar säger rektor Göran Bexell att de miljömål som sattes upp inför 2005 är mycket ambitiösa. Nu är 40% av de 42 miljömålen helt uppnådda, 12% mer än till hälften och 26 % till hälften.
- Det stämmer att några av målen, som sattes upp för flera år sedan, är orealistiska, till exempel är det svårt att minska energiförbrukningen på vissa håll, när verksamheten i själva verket byggs ut, säger Göran Bexell. Vi skall börja med att arbeta fram en ny plan med realistiska miljömål. Det ingår också som en linjefråga i vår policy att följa upp och rensa ut gamla policies, som vi har för många av, och införa en effektivare uppföljning.
I universitetets nyligen antagna forskningsstrategi är globalt hållbar samhällsutveckling en av tre universitetsgemensamma prioriteringar, vilket är en mycket stark markering av ämnets betydelse. Det kommer att medföra ökade satsningar som också får effekter på grundutbildningen.
- Det är viktigt att nå fram till de studerande med erbjudande om orienterande kurser om t ex 5 - 10 poäng om miljöfrågor. Vi arbetar på att ta fram en pool med sådana erbjudanden. Många intressen trängs utöver miljöintressena, t ex också mänskliga rättigheter, etik, genderperspektiv, säger Göran Bexell.


För mer information kontakta universitetets miljöchef Kerstin Gustafson på telefonnummer 046-222 39 22 eller 070-374 47 51


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-03-05