Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-04-23
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

4 000 studenter vid Lunds universitet i landets
första stora undersökning av studiemiljön

Bemöts tjejer och killar likvärdigt och har de lika stora chanser att lyckas med studierna? Förekommer kränkningar och diskriminering bland studenter till följd av etnisk bakgrund eller trosuppfattning?

Lagen om likabehandling förbjuder diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder. Lunds universitet och studentkårerna har ägnat lagen stor uppmärksamhet, bland annat genom djuplodande intervjuer av hur studenter med funktionshinder och med olika sexuell läggning bemöts av lärare och studiekamrater.
Från att kartlägga förhållanden för speciella grupper av studenter går nu universitetet vidare till att se hur studiemiljön fungerar för alla studenter. Ett representativt urval av 4 000 studenter från alla fakulteter har fått en enkät som rör deras studiesituation med fokus på den psykosociala miljön. Undersökningen genomförs av Utvärderingsenheten och är den första stora undersökningen i Sverige av detta slag.
För att kunna identifiera var studenterna känt sig väl bemötta och var man upplevt sig illa behandlad får studenterna besvara frågor om studieklimat, prestationskrav och vilket stöd de får av lärare, studievägledare och studiekamrater. Studenthälsans insatser kompletterar bilden. Ambitionen är att inte bara visa på var kränkningar sker mest frekvent utan också att förklara varför.
Resultatet från undersökningen beräknas komma i höst och det ska kunna utläsas, inte bara för Lunds universitet i stort, utan även för varje fakultet. Samma studenter som medverkade i början av projektet ska vara med i diskussionen kring resultatet och möjliga åtgärder.
------------------------------------------------------------------
För frågor kontakta projektledaren Margareta Nilsson-Lindstöm på telefon
046-222 08 42.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-04-23