Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-06-23
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Professor varnad

Statens ansvarsnämnd utfärdar en varning åt lundaprofessorn som haft ett förhållande med sin doktorand. Med bakgrund av den beroendeställning som en doktorand har till sin handledare ser Statens ansvarsnämnd allvarligt på händelserna.

I slutet av förra året anmälde Lunds universitets doktorandkår en professor för trakasserier mot en kvinnlig doktorand. I anmälan uppgavs att professorn inte respekterat att doktoranden inte ville fortsätta sitt förhållande med honom. Dessutom gjordes bedömningen att professorn misskrediterat doktorandens insatser som forskarstudent.

Universitetet gjorde en egen utredning där man slog fast att professorn åsidosatt sina skyldigheter som lärare.

Lunds universitet lämnade över ärendet till Statens ansvarsnämnd som efter egen utredning nu följer universitetets rekommendation och utfärdar en varning enligt lagen om offentlig anställning.
Att Statens ansvarsnämnd, trots en allvarlig anklagelse, har stannat vid en varning beror på att man anser att professorn ”har insett att han handlat på ett felaktigt sätt och att anmälan inneburit en stor påfrestning för honom såväl privat som professionellt”.

- Det är bra att Statens ansvarsnämnd delar universitetets bedömning om det allvarliga i beteendet och att man tydligt markerar vikten av att inte blanda ihop rollen som privatperson med rollen som handledare, säger rektor Göran Bexell.För mer information tala med Anders Lindahl, universitetets arbetsrättsjurist på telefonnummer 046-222 71 09


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-06-23