Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1793

Universitetsövergripande
Publicerad: 2011-12-13 11:13

150 internationella ledare och experter till Lundakonferens kring internationella strategier

Under två dagar, 15-16 december, kommer 150 ledare, regeringsexperter och experter inom högre utbildning från hela världen att samlas i Lund för att diskutera trender och lära av varandra. Konferensen som heter ”The Strategic Management of Internationalisation in Higher Education” kommer att granska de utmaningar som universitet och regeringar står inför och de incitament och hinder för internationalisering som finns i ett föränderligt utbildningslandskap.

De utländska studenterna uppgick 2009 till 3,7 miljoner, mer än en fyrdubbling sedan 1975, enligt beräkningar från OECD. Nästan en tredjedel av dessa studenter kom från Kina och Indien och mer än hälften togs emot av endast sex länder (Australien, Frankrike, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA). Flera andra länder har emellertid börjat konkurrera om de utländska studenterna och deras andel på marknaden växer.

Internationalisering handlar inte bara om antal och intäkter. Behovet av utbildad arbetskraft, en vilja att främja utvecklingen och att tillämpa ”mjuk” maktutövning är andra drivkrafter för de politiska insatserna. Samtidigt behöver man på universitet och högskolor fundera på sin globala strategi och lära sig att manövrera på en komplex marknad.

Genom fallstudier av olika typer av nationell politik och tillvägagångssätt inom den högre utbildningen kommer konferensdeltagarna att utrustas med nya verktyg för att utvärdera internationaliseringen och få praktiska råd inför framtiden. En viktig del av konferensen utgörs av grupparbeten på teman som ”Nätverk, samarbeten och allianser”, ”Regeringspolitik och tillvägagångssätt inom högre utbildning”, ”Lärar- och studentmobilitet”, ”Ekvivalering och ackreditering” och ”Institutionell organisation”. Studenter bidrar med erfarenheter om ”högskolepedagogik i internationaliseringens tidevarv”. Valda delar av konferensen kommer att filmas och visas på webben i efterhand på www.kongresscentrum.lu.se/play.

Konferensen arrangeras av OECD-programmet IMHE (Institutional Management in Higher Education) och det Nordiska universitetssamarbetet NUS (Nordic University Association).

IMHE-styrelsens ordförande Peter Coaldrake och NUS-ordföranden Pam Fredman framhåller att ”globaliseringen påverkar starkt såväl utbud som efterfrågan vad gäller högre utbildning över hela världen. Tillgång till högkvalitativ högre utbildning är en avgörande framgångsfaktor i kunskapsekonomin. I dag måste många högskolor försöka bibehålla kvalitet och effektiv undervisning samtidigt som de finansiella ramarna krymper.”

Kontaktpersoner
Richard Yelland, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Division for Education Management and Infrastructure
+33 1 45 24 92 60, Richard.YELLAND@oecd.org, www.oecd.org/edu/imhe

Fredrik Andersson, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
08-32 05 26, fredrik.andersson@suhf.se, http://www.suhf.se/web/hem.aspx

Carina Holmberg Pousette, Avdelningen för internationella relationer vid sektionen för externa relationer, Lunds universitet.
046- 222 32 58, carina.holmberg_pousette@er.lu.se, www.lu.se

www.congresslund.com/SMOI


Anna JohanssonLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20