Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=2032

Medicin, vård och hälsa
Publicerad: 2012-11-09 12:06

Ny forskning om cancer och blodsjukdomBröstcancer


har studerats av två lundaforskare.
Dorthe Aamand Grabau från Avdelningen för kirurgi i Lund visar i sin avhandling att även en minimal tumörspridning från bröstet till armhålans lymfkörtlar bidrar till en dålig prognos. Det gäller därför att vara uppmärksam på en eventuell sådan spridning och inte minst undersöka den så kallade portvaktskörteln (den lymfkörtel som är närmast tumören) på bästa möjliga sätt.

Bröstcancer som upptäckts vid mammografiscreening, alltså på ett så tidigt stadium att den inte gett några symtom, är däremot nästan aldrig spridd mer än möjligen till portvaktskörteln.


Dorthe Aamand Grabau visar också att det finns en viss skillnad mellan de kommersiella produkter som används för att bestämma status på östrogenreceptorerna i bröstvävnad.
Detta är viktigt att känna till för den läkare som ska bestämma patientens behandling.

Dorthe Aamand Grabau nås på 046-173511 och Dorthe.Grabau@med.lu.se.
En sammanfattning av avhandlingen finns på länk 1 nedan.Åsa Olsson
från Enheten för kirurgi i Malmö har också studerat bröstcancer. Hon har bl.a. undersökt om överviktiga kvinnor kan ha särskild nytta av mammografiscreening, och ifall dödligheten i bröstcancer är högre bland dessa kvinnor.

Ett av hennes fynd är att överviktiga kvinnor som inte bjudits in till mammografi hade större tumörer än motsvarande normalviktiga kvinnor.
Cancern hade dessutom oftare spridits till körtlar i armhålan. Bland de allra mest överviktiga kvinnorna var även dödligheten i bröstcancer högre än bland de normalviktiga som inte bjudits in till mammografi.

Fynden kan enligt Åsa Olsson förklaras med att överviktiga kvinnor i regel har större bröst, vilket gör det svårare för dem att upptäcka mindre tumörer genom att själva känna på brösten.
Det är däremot oftast lätt att upptäcka tumörerna vid röntgen eftersom brösten innehåller mer fett. Kanske borde det därför göras extra insatser för att uppmuntra just överviktiga kvinnor att gå på mammografi.

Åsa Olsson nås på 040-33 14 46 och Asa.Olsson@med.lu.se.
En engelsk sammanfattning av avhandlingen finns på länk 2.Prostatacancer


Mikro-RNA, miRNA, är korta bitar RNA som har förmågan att kontrollera uttrycket av en viss gen och hindra att denna ger upphov till ett protein.
MiRNA har visat sig viktiga för många olika processer i cellen, både ämnesomsättning, celltillväxt och celldöd.

Zandra Hagman från Avdelningen för klinisk kemi i Malmö har funnit att två miRNA, MiR-34c och MiR-205, är mindre vanliga i prostatacancer än i frisk vävnad. Ett lågt uttryck av MiR-205 var kopplat till fler metataser och kortare överlevnad. På samma sätt har MiR-34c visat sig kunna motverka tumörer i flera andra cancersjukdomar, och har nu visat sig ha tumörhämmande egenskaper även vid prostatacancer. Dessa fynd kan användas för utveckling av nya sätt att behandla sjukdomen.

Zandra Hagman nås på 040-33 72 19 och Zandra.Hagman@med.lu.se.
En sammanfattning av avhandlingen finns på länk 3."Blodbrist" hos nyfödda

Diamond-Blackfan-anemi, DBA, är en sjukdom som drabbar fr.a. nyfödda barn.
Barnen får nedsatt nybildning av röda blodkroppar vilket leder till trötthet och låga Hb-värden. Medfödda missbildningar och en ökad risk för cancer tillhör också sjukdomen.

DBA behandlas idag med kortison och blodtransfusioner.
Benmärgstransplantation är enda botemedlet, men är inte möjligt att göra på alla patienter. Det finns därför ett stort behov av nya behandlingar.

Pekka Jaako från Avdelningen för molekylärmedicin och genterapi har arbetat med möss som likt många av patienterna har en brist på ett visst protein (RPS19) som ingår i ribosomen, cellens proteinfabrik. Dålig proteinsyntes anses nämligen som en möjlig grund till anemin i DBA.

Musförsöken i Lund har mycket riktigt visat att försöksmössens anemi lindras om man stimulerar proteinsyntesen med aminosyran leucin.
Detta bekräftar tidigare fynd av att DBA-patienter blir bättre av en leucinrik kost. Det tyder också på att genterapi skulle kunna bota DBA om man lyckas föra in en frisk RPS19-gen in i patienternas blodbildande stamceller. Pekka Jaako redovisar i avhandlingen ett inledande arbete på detta område.

Pekka Jaako nås på 046-222 05 90 och Pekka.Jaako@med.lu.se.
En engelsk sammanfattning av avhandlingen finns på länk 4.Ingela BjörckLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20