Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=211

Universitetsövergripande
Publicerad: 2004-12-10 09:11

Jästsvampar och kulturverkstad

Tolv forskare får i år sammanlagt 2,6 miljoner kronor ur Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. De två största anslagen går till två lundaforskare. Den ene är professor Greger Andersson vid Institutionen för konst- och musikvetenskap som får 800 000 kr. Den andre är nyblivne professorn i molekylär genetik Jure Piskur som får 400 000 kr.

Greger Andersson vill bygga upp en humanistisk kulturverkstad som ska vara en mötesplats för gränsöverskridande arbete med kulturell gestaltning. Han anser att dagens humaniorastudenter har ett stort intresse både för nya medier och ny teknik. Kulturverkstaden ska arbeta för att förnya både forskning och undervisning och samtidigt vara en kontaktyta såväl mot andra fakulteter och mot de konstnärliga utbildningarna som ut mot samhället. I första hand ska en tvärvetenskaplig grupp av yngre forskare etableras och vissa piloprojekt ska genomföras.

Jure Piskur som är knuten till Institutionen för cell- och organismbiologi vill utveckla nya modellorganismer som gör det lättare att förstå jästsvamparnas genetik och evolutionära historia. Det finns redan några sådana väl undersökta modellorganismer, men professor Piskur hoppas kunna utveckla en grupp av mer ovanliga jästsvampar till redskap i laboratoriet. Detta ser han som ett led i byggandet av ett nytt högklassigt laboratorium för forskning inom molekylär genetik.

Erik Philip-Sörensens Stiftelse delar årligen ut anslag till genetisk och humanistisk vetenskapllig forskning; anslagen offentliggörs alltid på donatorns födelsedag den 10 december. Årets mottagare på genetiksidan är Karin Broberg, Alf Ceplitis och Axel Janke – samtliga från Lunds universitet, samt Jan Larsson från Umeå universitet, Martin Lascoux från Uppsala universitet och Göran Levan från Göteborgs universitet. Vart och ett av dessa anslag är på 150 000 kr. På humanistsidan får Marie Cronqvist och Lina Sturefelt 75 000 kr, Lars Hall 150 000 kr, Carita Paradis 175 000 kr och Karin Sarsenov 100 000 kr. Alla dessa finns på Lunds universitet.

Göran FrankelLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20