Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=223

Juridik
Publicerad: 2004-12-22 11:18

Två nya hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten

Juridiska fakultetsstyrelsen har beslutat att utse Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Brandenburg Reinhard Schinz, Berlin, Tyskland och regeringsråd Marianne Eliason, Stockholm, till hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten i Lund 2005.

Motiveringar

Marianne Eliason
Regeringsrådet Marianne Eliason, född 1944, blev juris kandidat i Lund 1969, fiskal i Svea hovrätt 1973 och assessor i samma hovrätt 1980. Hon har varit rättssakkunnig i Statsrådsberedningen och i Justitiedepartementet, och 1988 blev hon departementsråd och chef för grundlagsenheten i detta departement. 1991 blev Marianne Eliason rättschef i Kulturdepartementet och senare även expeditionschef i samma departement. Sedan 1996 är Marianne Eliason regeringsråd.

Marianne Eliason har under en lång och framgångsrik juristkarriär som författare och domare, i regeringskansliet och såsom utredare gjort stora, mångfasetterade och bestående insatser för vidareutvecklingen av statsrätten och den speciella förvaltningsrätten i Sverige. Bland Marianne Eliasons insatser som författare och utredare bör särskilt nämnas medverkan i den stora kommentaren till sekretesslagen, ett standardverk på ett mycket snårigt rättsområde, och i kommentarer till yttrandefrihetsgrundlagen, till ett antal författningar på radio- och TV-lagstiftningens område och till arkivlagstiftningen. Vid Juridiska fakulteten i Lund har hon bl.a. varit verksam som uppskattad föreläsare i ämnet stats- och förvaltningsrätt.


Reinhard Schinz
Reinhard Schinz, född 1955, är sedan 1994 Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Brandenburg i Potsdam. Han startade sin karriär som allmän åklagare, men har sedan 1986 verkat som arbetsrättsdomare.

Utmärkande för Reinhard Schinz och hans verksamhet är ett stort och livligt intresse både för rättsutvecklingen inom den sociala dimensionen och för rättsvetenskaplig forskning rörande arbetsrätt, socialförsäkringsrätt, konstitutionell rätt, EG-rätt och komparativ rätt, områden där han också bidragit med egna publikationer.

Reinhard Schinz har bland annat tagit ett stort ansvar för fort- och vidareutbildningen av tyska domare och advokater, bland annat genom die Deutschen AnwaltAkademie och det av EG-kommissionen finansierade fortbildningsprojektet, Action Robert Schuman. Reinhard Schinz fungerar också sedan många år som lärare på juristutbildningen vid Universität Potsdam. Reinhard Schinz har varit knuten till Juridiska fakulteten i Lund, och då särskilt till ämnet Civilrätt, Den Sociala Dimensionen, som gästföreläsare sedan 1996. Hans återkommande undervisning i EG-arbetsrätt och komparativ rätt är mycket uppskattad av studenterna. Doktoranderna, lärarna och forskarna i den sociala dimensionen har vidare under åren utvecklat ett livaktigt och mångfacetterat samarbete med Reinhard Schinz.

Sammanfattningsvis är Reinhard Schinz en framstående jurist med ett för den praktiska domaren närmast unikt intresse för och engagemang i arbetsrättslig forskning och akademisk undervisning, som genom åren gjort den Juridiska fakulteten vid Lunds universitet stora tjänster.

Petra FranckeLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20