Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=606

Humaniora/teologi
Publicerad: 2006-12-13 12:42

Lunds universitet bantar humaniora och teologi

Området för humaniora och teologi (HT) vid Lunds universitet minskar grundutbildningen med nästan 500 helårsstudieplatser nästa år. Personal kommer att sägas upp och kurser som inte lockar tillräckligt med studenter eller har många avhopp, kan förlora platser till mer populära ämnen under pågående budgetår. Grundutbildningen i latin och klassisk grekiska läggs ner, men de som redan studerar ämnena ska kunna fullfölja sin utbildning. Forskningen i latin och grekiska kommer att vara kvar, och ambitionen är att återuppta grundutbildningen så fort det är möjligt.

Områdesstyrelsen för humaniora och teologi - HT – har i dag 13 december beslutat om budgeten för 2007.
Grundutbildningen minskar kraftigt i omfång jämfört med 2006, totalt med cirka 10 procent.
Skälet är att färre söker in på grundutbildningen. De statliga anslagen till forskning och forskarutbildning har ökat något, men samtidigt har antalet sökande på grundnivå minskat med ca en femtedel jämfört med hösten 2005. Färre studenter innebär minskade intäkter, totalt cirka 12 miljoner kr under 2007.
Personal måste sägas upp när grundutbildningen nu krymper – i första hand vikarier och tidsbegränsat anställda. Men även fast anställda lärare och administratörer kan komma att sägas upp.
- Vi vill dock försöka klara nedskärningarna med pensionsavgångar i första hand, och här kan särskilda erbjudanden bli aktuella, säger Jan Svensson, dekan för HT-området.
Undervisande lärare med forskningstid tillgodo, uppmanas ta ut den under 2007.
Senast den sista mars ska varje institution eller centrumbildning ha lämnat in budgetar som redovisar besparingsåtgärderna.
Den omvandling som nu sker av humaniora och teologi innebär några nysatsningar. Området ska anställa en utbildningsledare på heltid för att samordna och planera fristående kurser och program i grundutbildningen och se över rutinerna för att utvärdera utbildningar och lärarinsatser. Utbildningsledaren ska också undersöka hur man kan få fler studenter att fortsätta på högre nivåer efter första terminens studier; A-kurserna är ofta fulla, medan det på B- och C-nivå är betydligt glesare.
HT-området har vidare beslutat finansiera hälften av en gästprofessur i islamologi vid det nya Centrum för Mellanösternstudier som ska inrättas av universitetet.
Och Språk- och litteraturcentrum (SOL) får behålla ett särskilt språkstöd på tre miljoner kr för att öka kvaliteten och genomströmningen inom språkutbildningarna.

Mer info: Jan Svensson mobil 0706-028712

Britta CollbergLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20