Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=610

Universitetsövergripande
Publicerad: 2006-12-14 11:09

Stöd till forskning om beslutsblindhet

I dagarna har 2,8 miljoner kronor delats ut till olika projekt av Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Donatorn Erik Philip-Sörensen – som avled för några år sedan – var Securitas´grundare. Han stipulerade att anslag skulle ges till humanistiska forskning endast vid Lunds universitet; däremot kan genetiska forskare från hela landet söka och få stöd.
Årets utdelning fördelar sig lika mellan humaniora- och genetikområdet. Störst enskilt anslag ges till ett humanistiskt forskningsprojekt. Docent Agneta Gulz vid Filosofiska institutionen får 300 000 kr för att studera beslutsblindhet. En grundläggande fråga är vilken roll mänsklig tillit spelar när någon drabbas av beslutsblindhet. Bland annat kommer man att jämföra hur tillit och brist på tillit kan påverka människors samspel i fysiska och i virtuella miljöer.
Störst anslag på den genetiska sidan får professor Jure Piskur vid Institutionen för cell- och organismbiologi, nämligen 260 000 kr. Jure Piskur ska studera jästsvampars genetik och evolution. Bagerijäst brukar användas som modellorganism inom forskningen, men nu vill man undersöka vilka möjligheter några jästarter som inte är lika väl utforskade erbjuder. Ett annat intressant projekt på genetikområdet är ekologiprofessorn Staffan Benschs studier av flyttande sångfåglar. Intressanta variationer inom en och samma art av lövsångare kan göra detta möjligt att identifiera enskilda gener som styr flyttningsbeteendet. För att genomföra detta får professor Bensch 200 000 kr.
I övrigt fördelar sig anslagen på följande sätt. Inom genetiken får Roland von Bothmer vid SLU i Alnarp 140 000 kr, Martin Lascoux och Anna Palmé vid Evolutionär Funktionsgenomi, Uppsala universitet 200 000 kr vardera, Bengt Hansson vid Ekologiska institutionen i Lund 200 000 samt David Lindgren vid Avd för klinisk genetik vid Universitetssjukhuset i Lund 200 000.
De humanistiska anslagen går bl a till några projekt vid Språk- och litteraturcentrum i Lund. Ulf Bohnacker och Bibi Jonsson får vardera 150 000 kr, Paul Tenngart 100 000 samt Merle Horne 90 000. Peter Gärdenfors och Anna-Sofia Maurin vid Filosofiska institutionen får 100 000 resp 50 000 kr. Vidare får Sten Barnekow vid Centrum för teologi och religionsvetenskap 110 000 kr, Martin Wiklund vid Historiska institutionen 150 000 samt Gunnar Broberg vid Insitutionen för kulturvetenskaper 200 000 kr.

Göran Frankel



Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20